A-Art Wing
 

A-Art Wing
Installation at A-Art manifestation. Der Aa-Church, Groningen, 2004

A-Kunstvleugel
Installatie op A-Kunstmanifestatie. Der Aa-Kerk, Groningen, 2004